Seo Services

Samsung Note 4 N916S IMEI 15 Sô 0 | Samsung Note 4 N916S Repair IMEI

Samsung Note 4 N916S IMEI 15 Sô 0 | Samsung Note 4 N916S Repair IMEI

Samsung Note 4 N916S Mất IMEI,IMEI Về 15 Số 0,Mất Sóng
Samsung Note 4 N916S Repair IMEI Thành Công,Sóng Ổn Định Trở Lại.
Nhận Repair IMEI Samsung Note 4 N916S Online
Nhận Xóa Please Call Me Samsung Note 4 N916S Online
Nhận Xóa Samsung Account Samsung Note 4 N916S Online

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

@thanhnamPDAviet
[ 10/12/2018 3:41:06 PM ] Reading phone info...
[ 10/12/2018 3:41:08 PM ] Model: SM-N916S
[ 10/12/2018 3:41:08 PM ] AP version: N916SKSU2DQJ2
[ 10/12/2018 3:41:08 PM ] CSC version: N916SSKC2DQJ2
[ 10/12/2018 3:41:08 PM ] CP version: N916SKSU1DQJ1
[ 10/12/2018 3:41:08 PM ] Product code: SKC
[ 10/12/2018 3:41:08 PM ] Phone SN: 00000000000
[ 10/12/2018 3:41:08 PM ] IMEI: NONE
[ 10/12/2018 3:41:08 PM ] Unique number: CR200F55BE48BC1
[ 10/12/2018 3:41:08 PM ] Reading IMEI... OK
[ 10/12/2018 3:41:11 PM ] IMEI: 000000000000000 (SIGN: NG_SIGN)
[ 10/12/2018 3:41:11 PM ] 
[ 10/12/2018 3:41:23 PM ] Operation: Flash
[ 10/12/2018 3:41:23 PM ] Selected model: SM-N916L
[ 10/12/2018 3:41:23 PM ] Software version: 33.8
[ 10/12/2018 3:41:23 PM ] 
[ 10/12/2018 3:41:23 PM ] Searching phone and switching to flash mode... OK
[ 10/12/2018 3:41:24 PM ] 
[ 10/12/2018 3:41:44 PM ] Operation: Flash
[ 10/12/2018 3:41:44 PM ] Selected model: SM-N916L
[ 10/12/2018 3:41:44 PM ] Software version: 33.8
[ 10/12/2018 3:41:44 PM ] 
[ 10/12/2018 3:41:44 PM ] File analysis... OK
[ 10/12/2018 3:41:45 PM ] Total file size: 0x007194A0 (7 Mb)
[ 10/12/2018 3:41:45 PM ] Searching USB Flash interface... COM3 detected
[ 10/12/2018 3:41:45 PM ] Setup connection... OK
[ 10/12/2018 3:41:45 PM ] Reading PIT from phone... OK
[ 10/12/2018 3:41:47 PM ] Sending efs.img... OK
[ 10/12/2018 3:41:51 PM ] Flashing done (time - 00:00:06)
[ 10/12/2018 3:41:51 PM ] 
[ 10/12/2018 3:42:26 PM ] Operation: Info
[ 10/12/2018 3:42:26 PM ] Selected model: SM-N916L
[ 10/12/2018 3:42:26 PM ] Software version: 33.8
[ 10/12/2018 3:42:26 PM ] 
[ 10/12/2018 3:42:26 PM ] Searching Samsung modem... detected COM28
[ 10/12/2018 3:42:31 PM ] Reading phone info...
[ 10/12/2018 3:42:33 PM ] Model: SM-N916S
[ 10/12/2018 3:42:33 PM ] AP version: N916SKSU2DQJ2
[ 10/12/2018 3:42:33 PM ] CSC version: N916SSKC2DQJ2
[ 10/12/2018 3:42:33 PM ] CP version: N916SKSU1DQJ1
[ 10/12/2018 3:42:33 PM ] Product code: SKC
[ 10/12/2018 3:42:33 PM ] Phone SN: R39GA0M7H3
[ 10/12/2018 3:42:33 PM ] IMEI: NONE
[ 10/12/2018 3:42:33 PM ] Unique number: CR200F55BE48BC1
[ 10/12/2018 3:42:33 PM ] Reading IMEI... OK
[ 10/12/2018 3:42:36 PM ] IMEI: 356885064510245 (SIGN: OK)


Samsung Note 4 N916S IMEI 15 Sô 0 | Samsung Note 4 N916S Repair IMEI Samsung Note 4 N916S IMEI 15 Sô 0 | Samsung Note 4 N916S Repair IMEI Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 10 12, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

ads 728x90 B
Được tạo bởi Blogger.